REGULAMIN APARTAMENTÓW „KANONICZA 22”

Regulamin określa warunki najmu apartamentów (zwanych dalej: „Apartamentami”), w Obiekcie Apartamenty Kanonicza22 w Krakowie przy ulicy Kanoniczej 22 (zwanym dalej: „Obiektem”) .Wypełnienie formularza Karty Meldunkowej jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Wypełnienie formularza Karty Meldunkowej stanowi również zawarcie umowy najmu Apartamentu pomiędzy Stanisławem Litwinem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą LITEX ZPH Stanisław Litwin z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Staroprzygodzkiej 117 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP:622-010-49-92 (zwanym dalej: „Litex ZPH”), a najemcą ( zwanym dalej: „Klientem”), na warunkach określonych w Regulaminie.

Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Litex ZPH a Klientem obejmuje wynajem Apartamentu zgodnie z ofertą obowiązującą w dniu rezerwacji. W czynsz za najem Apartamentu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Litex ZPH nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane w rezerwacji i jej potwierdzeniu, oraz zamówieniu usług dodatkowych.

REGULAMIN

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu. Jest on integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamentach. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym Apartamencie, a także na stronie Obiektu www.Kanonicza22.com

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie apartamentów.

4. Wszelkich informacji podczas pobytu w Apartamentach udziela Klientom manager obiektu, który jest również odpowiedzialny za przyjmowanie uwag co do świadczonych usług.

5. Doba w obiekcie trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Klient nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, iż Apartament został wynajęty na jedną dobę.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, zgłoszone do godziny 22.00 dnia poprzedzającego upływ terminu planowanego pobytu, zostanie uwzględnione w miarę możliwości.

7. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 w ostatnim dniu pobytu w Apartamencie, nieuzgodnione wcześniej, jest traktowane jako samowolne przedłużenie pobytu przez Klienta. W takim przypadku Litex ZPH naliczy opłatę (kara umowna) w wysokości 100% stawki za dobę hotelową, co jednak nie gwarantuje możliwości dalszego pobytu Klienta w wynajmowanym Apartamencie. W każdym przypadku naliczenia kary umownej Litex ZPH ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

8. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio na stronie internetowej apartamentów, telefonicznie lub mailowo u managera obiektu lub na stronach internetowych pośredników. W każdym przypadku rezerwacja jest skuteczna z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rezerwacji oraz po wpłacie zaliczki stanowiącej 30% wartości całego pobytu.

9. Zmiana terminu rezerwacji zostanie uwzględniona w miarę możliwości noclegowych.

10. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta w terminie powyżej 14 dni od daty przyjazdu do Apartamentów zaliczka podlega zwrotowi w całości. W przypadku odwołania rezerwacji pokoju do 14 dni przed dniem przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa do Apartamentów w zaplanowanym terminie, zaliczka nie zostaje zwrócona. Jeżeli rezerwacja zostanie dokonana maksymalnie na 3 dni przed terminem przyjazdu to obowiązuje jedynie oferta bezzwrotna.

11. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania z przyczyn nie leżących po stronie Litex ZPH, opłata za dany pobyt nie zostanie zwrócona.

12. Przy zameldowaniu Klient zobowiązany jest do okazania pracownikowi Obiektu dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość oraz do wypełnienia karty meldunkowej i dopłaty pełnej wartości pobytu. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik recepcji ma prawo odmówić wydania klucza do Apartamentu.

13. Pieniądze, biżuteria i inne wartościowe rzeczy wniesione przez Klienta do Apartamentów powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie znajdującym się w wynajętym Apartamencie.

14. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do managera Obiektu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

15. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

- sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

- zamawianie taksówki,

- pomoc w organizacji usług przewodnickich,

- pomoc w organizacji usług odnowy biologicznej,

- dokonywanie rezerwacji w restauracjach, barach i klubach,

- usługi pralnicze

16. Klient zobowiązany jest do poszanowania mienia Litex ZPH znajdującego się w Obiekcie oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, pracownicy Litex ZPH mają prawo podjąć stosowne działania włącznie z dokonaniem zgłoszenia na policję.

17. Klient powinien zawiadomić pracownika Obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

18. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby lub osoby przebywające w Obiekcie pod jego nadzorem.

19. Dzieci do lat 14 przez cały okres pobytu w Apartamentach muszą przebywać pod stałą opieką rodziców bądź opiekunów.

20. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem, nawet w sytuacji gdy nie upłynęła doba za którą uiścił czynsz.

21. Liczba osób zamieszkujących w Apartamencie nie może być większa od podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby Klient zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwukrotności czynszu za najem Apartamentu przez okres jednej doby

22. W wynajętym Apartamencie mogą przebywać jedynie osoby wpisane do Karty Meldunkowej. Przebywanie innych osób ( zwanych dalej: „Gośćmi) jest możliwe wyłącznie do godziny 22.00 i po uprzednim zgłoszeniu u managera Obiektu. Po godzinie 22.00 Gość zobowiązany jest opuścić Obiekt zgłaszając to u managera Obiektu. W przypadku stwierdzenia obecności w Apartamencie po godzinie 22.00 Gości lub innych osób nie zgłoszonych managerowi Obiektu, Klient zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwukrotności czynszu za najem Apartamentu przez okres jednej doby.

23. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.

24. W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym Apartamencie Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką lub kartą płatniczą pracownikowi Obiektu. W przypadku braku możliwości oszacowania kwoty odszkodowania klient będzie zobowiązany do jego zapłaty w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Litex ZPH rachunków potwierdzających naprawę wyrządzonych szkód.

25. W Obiekcie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody Litex ZPH

26. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Litex ZPH opłaty w wysokości 30 zł za jeden komplet kluczy.

27. W Obiekcie, a w szczególności w Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu, Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Litex ZPH karę umowną w wysokości 2000 zł za każdorazowe złamanie zakazu.

28. Wszelkie imprezy, spotkania zorganizowane, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu od Litex ZPH pisemnej zgody.

29. Przy każdorazowym opuszczeniu Apartamentu Klient zobowiązany jest zamknąć wszystkie okna i drzwi wyjściowe do Apartamentu, oraz starannie przechowywać klucze, bez dostępu do nich osób postronnych

30. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

31. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Apartamentu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, komputerowych oraz urządzeń do osobistego użytku (takich jak golarka, szczoteczka elektryczna itp.).

32. Litex ZPH nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów pozostawionych w apartamencie.

33. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Litex ZPH zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług Klientowi, który je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Apartamentów, w tym do uregulowania wszelkich należności.

34. Litex ZPH może odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu lub szkodę na osobie bądź w inny sposób zakłócił spokój na terenie Obiektu.

35. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przedstawiciel Litex ZPH ma prawo wstępu do Apartamentu o każdej porze.

36. W przypadku, o którym mowa w punkcie 33 Regulaminu,, Litex ZPH ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości czynszu za pozostały okres najmu.

37. Pobyt zwierząt w Apartamentach jest zabroniony.

38. Litex ZPH zastrzega sobie prawo do zmiany Apartamentu , oferując Apartament o takim samym standardzie lub wyższym.

39. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.


Polityka prywatnościINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG HOTELU/RESTAURACJI


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż ;
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,administrator”) jest Stanisław Litwin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Litex ZPH Stanisław Litwin siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP:622-010-49-92.
 2. Jako administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Michał Biegański, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem usługi.
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane będą w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień , w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń,
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody – w przypadku jej udzielenia - będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ,,rozporządzenie”) będą przetwarzane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z zapewnieniem poprawności wykonania usługi oraz interesów Administratora czy innych osób korzystających z restauracji czy apartamentów (monitoring wizyjny) oraz w celu wykonywania marketingu bezpośredniego.
 5. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego możemy dokonywać profilowania Pani/Pana danych osobowych czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych osobowych służących docelowo opracowaniu przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań i otrzymywanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty prowadzące rozliczenia finasnowe, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, usługi transportowe (taxi), prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowania działań Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z Panią/Panem umowy.
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2
 8. niezależnie od postanowień pkt. 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt.2 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 6 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt.8.
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.


PLIKI COOKIES


 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES


 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry