Regulamin reklamacji w Restauracji Pod Nosem

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem reklamacji Restauracji Pod Nosem w Krakowie.

 1. Usługodawca (Restauracja) ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Gość restauracji (Klient) ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w łączącej Strony umowie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z jej postanowieniami.
 3. Reklamacje należy składać niezwłocznie (w trakcie konsumpcji) ustnie na miejscu w Restauracji lub pisemnie na adres: Restauracja „Pod Nosem”, ul. Kanonicza 22, 31-002 Kraków bądź na adres poczty elektronicznej: [email protected], w terminie przydatności do spożycia danego Posiłku.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 5. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji jest Usługodawca.
 6. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenie ceny, usunięcie wady, wymiana posiłku na wolny od wad.
 7. Restauracja może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu uzupełnienia reklamacji dodatkowych wyjaśnień, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane.
 8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację: ustnie na miejscu w Restauracji, listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Usługodawca niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub wydania Klientowi pełnowartościowego Posiłku, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę w takiej samej formie, w jakiej została przez niego uiszczona. Usługodawca wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca) w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 10. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Usługodawcy. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem, a Usługodawcą dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 11. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni. Termin ten może ulec przedłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Klienta dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Klienta dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 12. Regulamin jest dostępny do wglądu na miejscu w Restauracji, a także na stronie internetowej: https://www.kanonicza22.com w zakładce Regulamin Reklamacji.